અગત્યના પરિપત્રો - કલેક્શન

2019 | Imp GR 
2018 | Imp GR 
Other Imp GR


 • બદલીના તમામ પરિપત્ર 2012 થી 2018
 • ૬ થી ૮ માં વિષય કાર્યભાર વહેંચણી અને મુખ્ય શિક્ષકને અઠવાડિયાના ૧૫ થી ૨૦ તાસ ફરજિયાત લેવા-પરિપત્ર -GCERT
 • બિન તાલીમી શિક્ષકોએ ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૯ સુધીમાં તાલીમ મેળવવા બાબત પરિપત્ર (11/8/2017)
 • ફિક્સ પગારમાં વધારો - ૧૯૯૫૦/- પગાર આપવા બાબત પરિપત્ર  
 • Svachchhata - સામાજિક સમરસતા બાબત GR(12.9.16)
 • ફિક્સ પગાર ખાસ રજા & Pitrutva Raja /Nokari ni Sharto 
 • CCC pass karo tyarthi labh GR PDF Sept.2016 
 • ગુણોત્સવ ગ્રેડની જવાબદારી CRC Co.ની છે.-30.7.2016 GR 
 • Best Teacher Award -શ્રેષ્ઠ શિક્ષક  એવોર્ડ બાબત પરિપત્ર  
 • Best Teacher Award -શ્રેષ્ઠ શિક્ષક  એવોર્ડ ફાઈલ બનાવો 
 • અનામત વર્ગોને અપાતી છૂટછાટો અને રાહતો બાબતમાં સ્પષ્ટતાઓ કરવા અંગે ગુજરાત સરકાર દ્વારા થયેલ પરિપત્ર તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૬
 • बदली परिपत्रो - બદલીના તમામ પરિપત્રો 
 • બિન અનામત વર્ગના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોને નોકરીઓમાં ૧૦ % જગ્યાઓ અનામત રાખવા બાબતે ભરતીને સંબંધિત સૂચનાઓ પરિપત્રિત કરવા બાબતે ગુજરાત સરકાર દ્વારા થયેલ પરિપત્ર તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૬
 • LTC માં સરકાર માન્ય ટ્રાવેલ એજન્સીઓમાં હવેથી એજન્સીને કર્મચારીએ ચૂકવેલ ટિકીટના દર અને તેમને મળવાપાત્ર રેલવેભાડૂ : - આ બે માંથી જે ઓછુ હશે તે સરકારશ્રી તરફથી મળશે-પરિપત્ર

 • પ્રાથમિક શિક્ષણના અગત્યના પરિપત્રો

  </>