વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી | Science & Technology Materials

 NCERT વિજ્ઞાન નવી પાઠ્યપુસ્તક 
ધોરણ 6 New NCERT (બંને સત્ર) વીડિયો 
ધોરણ 7 New NCERT (બંને સત્ર )વીડિયો 
અન્ય ફાઇલ્સ