હિન્દી | Hindi Material

ધોરણ 6 -પાઠના વિડીયો 
ધોરણ 7 -પાઠના વિડીયો 
ધોરણ 8 -પાઠના વિડીયો 

MCQ Quiz Flash File (For Computer/Laptop)

Semester -1
Semester -2
Useful Materials