ઓનલાઈન ટેસ્ટ | ક્વિઝ ગેમ | Online Quiz

અહી કેટલીક ઓનલાઈન ક્વિઝ ગેમ આપેલી છે,જેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ જાતે પોતાનું મૂલ્યાંકન કરી શકશે.લિંક ઉપર ક્લિક કરી પોતાનું નામ લખી start કરવું. ક્વિઝના અંતે સ્કોર જોઈ શકશો