સંસ્કૃત | Sanskrit Materials

સંસ્કૃત ભાષાશિક્ષણમાં વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે ઉપયોગી બને એવા કેટલાક વીડિયો આપની સામે પ્રસ્તુત કરતા આનંદની લાગણી અનુભવું છું.વીડિયો ગમે તો શેર કરશો .

પાઠ્યપુસ્તક PDF ફાઇલ 
અન્ય માહિતી 


ધો.૬ સંસ્કૃત (પ્રથમ સત્ર) વિષયવસ્તુ વિડીયો