સામાજિક વિજ્ઞાન

MCQ મોબાઈલ એપલીકેશન  
 • Unit Test - એકમ કસોટી (PDF File)
 MCQ Quiz Game (KBC type) Flash File
ન્ય ઉપયોગી માહિતી

 •  
 • States of india
  North India States
  Rajasthan *  Uttar Pradesh *  Jammu & Kashmir * Uttaranchal * Punjab * Himachal Pradesh * Haryana * Delhi
  South India States
  Kerala * Tamil Nadu * Seemandhra * Telungana * Karnataka
  East India States
  Arunachal Pradesh *Assam *Bihar * West Bengal *Orissa *Sikkim * Jharkhand *Manipur * Meghalaya *Mizoram *Nagaland * Tripura
  West India States
  Goa * Maharashtra *Gujarat
  Central India States
  Madhya Pradesh *Chhattisgarh
  Union Territories
  Lakshadweep * Andaman & Nicobar Island * Chandigarh * Dadra and Nagar Haveli *Daman and Diu
  Pondicherry *Mahi

POPULAR POST