સામાજિક વિજ્ઞાન | Social Science Materials

પાઠ્યપુસ્તક PDF ફાઇલમાં 
અન્ય ઉપયોગી માહિતી 
ધોરણ 6 વીડિયો (બંને સત્ર)
 1. .ચાલો ઇતિહાસ જાણીએ 
 2. .આદિમાનવથી સ્થાયી જીવનની સફર
 3. પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો 
 4. ભારતની પ્રારંભિક રાજ્ય વ્યવસ્થા
 5. શાંતિની શોધમાં બુદ્ધ અને મહાવીર
 6. મોર્યયુગ : ચંદ્રગુપ્ત અને સમ્રાટ અશોક
 7. ગુપ્તયુગ અને અન્ય શાસકો
 8. ભારતવર્ષની ભવ્યતા
 9. આપણું ઘર પૃથ્વી
 10. પૃથ્વીના આવરણો 
 11. ભૂમિસ્વરૂપો
 12. નકશો સમજીએ 
 13. ભારત : ભૂપૃષ્ઠ,આબોહવા,વનસ્પતિ અને વન્યજીવ 
 14. વિવિધતામાં એકતા 
 15. સરકાર 
 16. સ્થાનિક સરકાર 
 17. જીવનનિર્વાહ 
ધોરણ 7 વીડિયો (બંને સત્ર)
ધોરણ 8 વીડિયો 
ઓનલાઈન ક્વિઝ ગેમ 
MCQ મોબાઈલ એપલીકેશન
 

   MCQ Quiz Game 
ન્ય ઉપયોગી માહિતી