23 Feb 2016

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી CCC નવું લિસ્ટ

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા CCC પરીક્ષા માટે નવું લિસ્ટ જાહેર કરાયું છે. તા.૦૧.૩.૨૦૧૬ થી ૧૦.૩.૨૦૧૬ સુધી લેવાનાર કર્મચારીઓનું લિસ્ટ એક જ ફાઇલમા ડાઉનલોડ કરો. -
* Download List One FIle (01 to 10 March) - 500 kb
Share This
Previous Post
Next Post