20 Feb 2016

સૌરા.યુનિ.CCC Result 1 to 12 February

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવાયેલ CCC પરીક્ષામાં તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૬ થી ૧૨-૦૨-૨૦૧૬ દરમિયાન લેવાયેલ પરીક્ષાનું પરિણામ તાજેતરમાં જાહેર કરાયું છે.પરીણામ જુઓ અને ડાઉનલોડ કરો.
Share This
Previous Post
Next Post