ગુજરાતી બાળવાર્તાઓ | Gujarati Balvarta Collection pgondaliya

 1. દલો તરવાડી 
 2. ટોપીવાળો ફેરિયો અને વાંદરાઓ 
 3. મગર અને વાંદરો 
 4. સસલો અને કાચબો હરીફાઈ '
 5. કઠિયારો - કોણ કપાય છે ?
 6.  બે બિલાડી અને વાંદરો 
 7. સિંહ અને ઉંદર 
 8. શ્રવણ વાર્તા 
 9. ભક્ત પ્રહલાદ 
 10. કાગડો અને શિયાળ 
 11. અન્યાય સામે લડત 
 12. રામનવમી બાળવાર્તા
 13. સમજુ બકરી 
 14. કલાકારની ભૂલ 
 15. ચકી અને ચકલો 
 16. નાની ના ઘેર જવા દે -ડોસી 
 17. ઊંટ અને ફકીર 
 18. લાખો વણઝારો 
 19. હાથી અને દરજી 
 20. વાવાઝોડું 
 21. બતકનું બચ્ચું 
 22. જુમો ભિસ્તી 
 23. શિયાળ અને બતક 
 24. દુર્જન મિત્ર 
 25. બહાદુર ચકલી 
 26. આનંદી કાગડો 
 27. વિશ્વાસ જ ન કરવો 
 28. ચતુર કાગડો 
 29. કંઇ એકલા ખવાય !
 30. રીંછ અને બે મિત્રો 
 31. ખાટી દ્રાક્ષ 
 32. બીકણ પથ્થર 
 33. જાદુઇ વનસ્પતિ 
 34. જાદુઇ ચશ્મા 
 35. સાપ અને ઉંદર 
 36. મહામૂર્ખ હજામ 
 37. લાલચી મિત્ર