ગુજરાતી બાળગીત વિડ્યો

પંખી બની ઉડી જાઉ ,ચાંદા મામાના દેશમા

૨.નાની મારી આંખ

૩.હાથી ભાઇ ઓ જાડા

૪ એક ઝરણુ દોડ્યુ જાતુ તુ
 ૫.લ્યો ટબુક બેન મારો તાળી
૬ અમે ફેરફદુડી

૭..ચકીબેન ચકીબેન

૮.ચકીબેન ચકીબેન


૯ આવો મેઘરાજા

૧૦ ચકી


૧૧. એકડો સાવ સળેખડો ને બગડો ડિલે તગડો.) 
 ૧૨.આવો પારેવા

૧૩.ઉંચું ઉંચું ઉંટ

 
૧૪.મને પંખી થાવુ ગમે


 ૧૫.પાટા ઉપર ગાડિ દોડે

૧૬.નાની સરખી ખિસકોલી જાત્રા કરવા