સરકારી વિભાગોની વેબસાઇટ

  • websites list of Gujarat government ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાઓ અને કચેરીઓની વેબસાઇટનું લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો .હવે મોટાભાગની માહિતી જે એ ખાતાની વેબસાઇટ પરથી મળી રહે છે," ડીજીટલ ઇન્ડીયા " ને સાકાર કરવા આવી ઉપયોગી સાઇટ્સનો ઉપયોગ કરીએ.Link 1 માં જો ડાઉનલોડ ન થાય તો Link 2 પર ક્લીક કરશો.
  • Download Web.List Link 1 
  • Download Web.List Link 2 

  •   જમીન
અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા


આર ટી ઓ/RTOનાંણાકીય વિગતો
આરોગ્ય અને પરિવાર
પશુપાલન
  • સામાજીક ઉત્થાન
અન્ય માહિતી/વેબ સાઈટ

કૃષિ
 સરકારી યોજનાઓ

યુટીલીટી

  •