ઘરેલુ ઉપચારો વિવિધ બિમારીઓમા ઘરેલુ ઉપચારો-
·  કફ
·  તાવ