પ્રેક્ટિસ પેપર | મોડેલ પેપર | Practice Paper

સરકારી નોકરી માટેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે ઉપયોગી બને એવા મોડેલ પેપર । પ્રેક્ટિસ પેપર અહીં મુકવામાં આવ્યા છે.
બિનસચિવાલય ક્લાર્ક પરીક્ષા -મોડેલ પેપર 
200 ગુણના મોડેલ પેપર