પ્રવૃત્તિ /પ્રોજેક્ટ્

પાઠ્યપુસ્તકમા પાઠના અંતે આવતી પ્રવ્રુતિ કે આપણે કરવાના પ્રોજેક્ટ્ને લગતી માહીતી અહીથી આપ મેળવી શકશો..આશા છે કે આપને જરુર ગમશે.
 ધોરણ-૬
ધોરણ-૭
ધોરણ-૮