2 Apr 2017

HTAT Exam 2017 Apply Online Start

મિત્રો,પ્રાથમિક શાળામાં મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નિમણૂંક મેળવવા માટે જરૂરી લાયકાત માટે એચ.ટાટ પરીક્ષા પાસ કરવી ફરજિયાત છે.અત્યારે આ પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાના ચાલું છે.
  • HTAT Exam 2017 જાહેરાત ડાઉનલોડ
  • ઓનલાઇન અરજી છેલ્લી તા.૧૦.૪.૨૦૧૭ ( ૩.૦૦ Pm સુધી )
  • Online Apply : Click Here
  • ચલણ ફી : અનામત માટે ૨૫૦/- જનરલ કેટેગરી માટે ૩૫૦/- ( ફી પોસ્ટઓફિસમાં ચલણથી  તેમજ ઓનલાઇન ભરી શકાશે.)
  • ઓનલાઇન હોલટિકીટ ડાઉનલૉડ : ૧૮/૦૪/૨૦૧૭
  • પરીક્ષા તારીખ : ૨૩/૦૪/૨૦૧૭
Share This
Previous Post
Next Post