16 Feb 2016

CCC Theory Exam 400 MCQ Question

C.C.C.પરીક્ષામાં થીયરી પરીક્ષાની તૈયારી માટે અહીં વિભાગવાર ૪૦૦ પ્રશ્નોની એક ફાઇલ મુકવામાં આવી છે,જેમાં પૂછાઇ શકે તેવા તેમજ પૂછાયેલા પ્રશ્નૉની વિગત પણ આપેલ છે.સીધી પ્રિન્ટ આપી શકશો.
આ પ્રશ્નો તૈયાર કરનાર : કલ્પેશભાઇ ચોટલિયા ,નાગપુર પ્રા.શાળા,જિ.જામનગર
Share This
Previous Post
Next Post