7 Dec 2015

શાળા વ્યવસ્થાપન સોટવેર - School managment Softwer

HTAT આચાર્ય નિમણૂંક  શાળાઓમાં હાલ આ સોફ્ટવેર આપવામાં આવેલ છે.જેની મદદથી સરળતાથી શાળાની ઓફીસીયલ કામગીરી થઇ શકે છે અને જરૂરી કોમ્પ્યુટર વર્ક સરળ બનશે.
Share This
Previous Post
Next Post