14 Sept 2015

GTu CCC Form Status

  • HTAT Exam Call Letter Start Now : Click Here
  • GTU CCC Form Status Check :Click
    GTU CCC ના બધાના ફોર્મના સ્ટેટસ મુકાઇ ગયા છે,ચેક કરી જુઓ,તેમ છતા જો આપનું ફોર્મ Not Found આવે તો

    GTU નો સંપર્ક કરી શકો છો. 
  • GTU ફોન નંબર : 079-23267616 / 23267551
Share This
Previous Post
Next Post