28 Jun 2014

તાલીમ

તાલીમ .................તાલીમ .................તાલીમ .................
વર્ષમા ૧૦ દિવસની તાલીમમાંથી ૪ દિવસની તાલીમ લેવાઇ ગઇ છે, હવે ૩ દિવસની બ્લોક લેવલની તાલીમ દિવાળી વેકેશન પહેલા તા.૧૫ થી ૧૭ ઓક્ટોબર દરમિયાન રહેશે.બાકીની ૩ દિવસ ક્લસ્ટર કક્ષાની છે.


2.

Share This
Previous Post
Next Post