20 Jun 2014

Online Badli -Website
સી.આર.સી./બી.આર.સી.ની જગ્યાઓ ભરતી બાબત

 માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષકોને ફાજલ ના રક્ષણ ની નવી નીતી ઘડવા ની હોવાથી દરેક જીલ્લામાથી ૧૯૯૮ પછી ના સહાયકો ની માહીતી મંગાવી
 Info from :મીરા રાઠોડ,જામનગર,શ્રી મોતીસર વાડી શાળા નં.૧ 

Share This
Previous Post
Next Post