Code

" TAT પરીક્ષા ફાઇનલ આન્સર કી ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે."

1 February 2014

HTAT મા ૬૨.૧૬ % સુધીના મેરીટવાળા ઉમેદવારો કાલે ૧૧.૦૦ વાગ્યાથી ઓનલાઇન કોલ લેટર મેળવી શકશે.જિલ્લા પસન્દગી ૫/૬ ફેબ્રુઆરીના રોજ