Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

4 March 2018

જીવનશિક્ષણ ફેબ્રુઆરી અંકમાં 'વાર્તાલાપ' Article

GCERT ગાંધીનગર દ્વારા પ્રકાશિત થતું સામયિક 'જીવનશિક્ષણ' ના  ફેબ્રુઆરી અંકમાં 'વાર્તાલાપ' કોલમમાં મારી કામગીરી વિશે મુલાકાતના અંશો રજૂ કરેલા છે.સમગ્ર શિક્ષણ વિભાગનો આ તકે આભાર