ચાલતી પટ્ટી

આપના ચાલુ બ્લોગને બનાવો વેબસાઇટ.અને આપો આકર્ષક નામ.જેમ કે rajeshpatel.blogspot.in માથી www.rajeshpatel.in/કે.Com અથવા org કરો.સપર્ક -પુરણ ગોંડલિયા - 99133 71388 "વિદ્યાસહાયક ભરતી - ૧ થી ૫ : કોલ લેટર ૦૨.૭.૨૦૧૫ અને જિલ્લા પસંદગી : ૦૬.૭.૨૦૧૫ * Fix Pay Case Date :07.07.2015 "

નોટીસ બોર્ડ

Current News P.G.

 • * ગુણોત્સવ ૫નું ઉપચારાત્મક શિક્ષણ ૧ જુલાઇથી ૩૧ ઓગષ્ટ પરિપત્ર:
  (G.R.તા.૨૯.૬.૨૦૧૫) G.R.Download | મોનીટરીંગG.R. |
  • * .C.C.C.પરીક્ષામાં ૫૦ વર્ષે મુક્તિ પરિપત્ર :
   Paripatra Download | TET 2 Exam 26.7.2015
   • * ૬ થી ૮ માં અઠવાડીયામાં એક તાસ કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ સાથે લેવો.પરિપત્ર:
    G.R.Download | |

5 Jul 2015

New G.R. 04.7.2015

 • ઉપચારાત્મક શિક્ષણના સઘન મોનીટરીંગ બાબત પરિપત્ર- G.R.Download
 • ૬ થી ૮ ના તાસમાં અઠવાડીયામં એક તાસ કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ સાથે લેવાનો રહેશે.G.R.Download

Gujarati For TET/TAT/HTAT

ગુજરાતી ભાષા/વ્યાકરણ ની તૈયારી કરો ઘેર બેઠા ઓનલાઇન આપના મોબાઇલ/કોમ્પ્યુટર/લેપટોપ પર ઓનલાઇન

Digital Locker Detail