Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

23 February 2016

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી CCC નવું લિસ્ટ

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા CCC પરીક્ષા માટે નવું લિસ્ટ જાહેર કરાયું છે. તા.૦૧.૩.૨૦૧૬ થી ૧૦.૩.૨૦૧૬ સુધી લેવાનાર કર્મચારીઓનું લિસ્ટ એક જ ફાઇલમા ડાઉનલોડ કરો. -
* Download List One FIle (01 to 10 March) - 500 kb