Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

23 February 2016

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી CCC નવું લિસ્ટ

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા CCC પરીક્ષા માટે નવું લિસ્ટ જાહેર કરાયું છે. તા.૦૧.૩.૨૦૧૬ થી ૧૦.૩.૨૦૧૬ સુધી લેવાનાર કર્મચારીઓનું લિસ્ટ એક જ ફાઇલમા ડાઉનલોડ કરો. -
* Download List One FIle (01 to 10 March) - 500 kb