Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

20 February 2016

સૌરા.યુનિ.CCC Result 1 to 12 February

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવાયેલ CCC પરીક્ષામાં તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૬ થી ૧૨-૦૨-૨૦૧૬ દરમિયાન લેવાયેલ પરીક્ષાનું પરિણામ તાજેતરમાં જાહેર કરાયું છે.પરીણામ જુઓ અને ડાઉનલોડ કરો.