Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

25 January 2016

Income Tax Form New 2016

ઇનકમટેક્ષના ફોર્મ ભરવા માટે સરળ શીટ ૨૦૧૬ નવા નિયમ અને ફેરફાર સાથે. **અન્ય ફોર્મમાં ઓટોમેટીક વિગત સેટ થાશે.* લાલ કલરના સેલમાં વિગત લખવી.**વિદ્યાસહાયક મિત્રો ઘરભાડુ/મોંઘવારી ખાનામાં ૦ લખી ફોર્મ ભરી શકશે.**પ્રિન્ટ માટે Legel Page રાખેલ છે. - (સુધારા સાથે )
* બનાવનાર ‌: પરાગભાઇ જોષી,સુખપુર પ્રા.શાળા,જિ.પોરબંદર