Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

25 January 2016

Income Tax Form New 2016

ઇનકમટેક્ષના ફોર્મ ભરવા માટે સરળ શીટ ૨૦૧૬ નવા નિયમ અને ફેરફાર સાથે. **અન્ય ફોર્મમાં ઓટોમેટીક વિગત સેટ થાશે.* લાલ કલરના સેલમાં વિગત લખવી.**વિદ્યાસહાયક મિત્રો ઘરભાડુ/મોંઘવારી ખાનામાં ૦ લખી ફોર્મ ભરી શકશે.**પ્રિન્ટ માટે Legel Page રાખેલ છે. - (સુધારા સાથે )
* બનાવનાર ‌: પરાગભાઇ જોષી,સુખપુર પ્રા.શાળા,જિ.પોરબંદર