Code

17 December 2015

GTU CCC New Result Declair

પરીક્ષા તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૫ થી ૧૨.૧૨.૨૦૧૫ સુધી લેવાયેલ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયેલ છે.નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શક્શો.જન્મતારીખ મુજબ મુકેલ છે.