Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

17 December 2015

GTU CCC New Result Declair

પરીક્ષા તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૫ થી ૧૨.૧૨.૨૦૧૫ સુધી લેવાયેલ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયેલ છે.નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શક્શો.જન્મતારીખ મુજબ મુકેલ છે.