Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

17 December 2015

GTU CCC New Result Declair

પરીક્ષા તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૫ થી ૧૨.૧૨.૨૦૧૫ સુધી લેવાયેલ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયેલ છે.નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શક્શો.જન્મતારીખ મુજબ મુકેલ છે.