Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

16 June 2013


મેરીટ યાદી

પ્રતીક્ષા યાદી (Waiting list)

મેરીટમાં આવેલ ઉમેદવારોએ જીલ્લા પસંદગીનો વિકલ્પ ઓનલાઈન ભરવાનો છે. જે ટૂંક સમયમાં ચાલુ થશે.
સુચના:
૧) તા. ૧૩.૬.૨૦૧૩ સુધીમાં ઉમેદવારોએ આ સાથે રજુ કરેલ એફીડેવીટ કરવાનું રહેશે. (ગુજરાતી નકલ / અંગ્રેજી નકલ)
૨) ઉમેદવારોએ આ વેબસાઈટ બીજી માહિતી માટે દર રોજ જોવા વિનંતી
૩) ઉમેદવારોએ અસલ સોગદં નામું કઢાવીને પોતાની પાસે જ રાખવાનું છે. આપને જીલ્લો ફાળવ્યા પછી તા. ૨૫.૬.૨૦૧૩ના રોજ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી ની કચેરીમાં અસલ પ્રમાણપત્રો તથા એફીડેવીટ (સોગંદનામું) ચકાસણી અર્થે રજુ કરીને નિમણુંક પત્ર મેળવવાનો રહેશે.

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીએ કરવાની કાર્યવાહીની રૂપરેખા

ખાલી જગ્યાની યાદી