Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

3 March 2017

RTE Admission 2017

ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ૨૦૧૭-૧૮ થી ધોરણ ૧ માં નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકોને વિનામૂલ્યે  ૨૫ % સીટ પર ઓનલાઇન પ્રવેશ આપવા વિશે માહિતી