Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

17 May 2016

EBC Certificate Mate nu Form

બિનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારોને રાજ્ય સરકાર તરફથી મળેલ આર્થિક અનામતના  લાભ મેળવવા માટે EBC સર્ટીફિકેટ કઢાવવા માટેનું ફોર્મ જાહેર કરાયું છે. -