Code

17 May 2016

EBC Certificate Mate nu Form

બિનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારોને રાજ્ય સરકાર તરફથી મળેલ આર્થિક અનામતના  લાભ મેળવવા માટે EBC સર્ટીફિકેટ કઢાવવા માટેનું ફોર્મ જાહેર કરાયું છે. -