Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

17 May 2016

EBC Certificate Mate nu Form

બિનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારોને રાજ્ય સરકાર તરફથી મળેલ આર્થિક અનામતના  લાભ મેળવવા માટે EBC સર્ટીફિકેટ કઢાવવા માટેનું ફોર્મ જાહેર કરાયું છે. -