Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

3 January 2016

Saurashtra Uni.New CCC List

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં સી.સી.સી,પરીક્ષા માટે નવું લિસ્ટ મુકાયુ છે.પરીક્ષા તારીખ ૦૮.૧.૨૦૧૬