Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

23 October 2015

Fix Pay ma Vadharo

  • ફિક્સ પગાર : વિદ્યાસહાયકો માટે ખુશ ખબર : ૭૮૦૦/- માથી હવે થયા ૧૦,૦૦૦/- + અન્ય રજાના લાભ પણ ખરા 
  • ૬ કલાકથી વધુ રોકાણ માટે દૈનિક ભથ્થુ : ૧૨૦/-નો વધારો
  • ૧૨ કલાકથી વધુ રોકાણ માટે દૈનિક ભથ્થુ : ૨૪૦/-નો વધારો