Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

23 September 2015

Cursive Writing Learning


ટપકાવાળી ફાઇલ : નાના બાળકોને બીજી એબીસીડી અને કરસ્યુ રાઇટીંગ (Cursive Writing) શીખવવા માગતા હોય તો સરસ મજાની આ ફાઇલ આપની સમક્ષ હાજર છે. A to Z સુધીના મૂળાક્ષરો છે,સૌજન્ય : કલ્પેશભાઇ ચોટલિયા