Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

16 February 2015

ગુજરાત રાજ્ય મુખ્ય શિક્ષક સંઘ-જામનગર 14.2.2015

ગુજરાત રાજ્ય મુખ્ય શિક્ષક સંઘ શૈક્ષણિક બ્લોગ અર્પણવિધિ કાર્યક્રમમાં સન્માન- જામનગર- ૧૪.૨.૨૦૧૫