Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

24 December 2013

પરિપત્ર

ચુન્ટણીલક્ષી જનજાગ્રુતિ કાર્યક્રમો યોજવા બાબત પરિપત્ર