Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

20 October 2013

Download this Book

GUJARAT STATE ELIGIBILITY TEST, 
22ND SEPTEMBER 2013, ANSWER KEY
૨૨મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ના રોજ લેવાયેલ ગુજરાત સેટની પરીક્ષા આપેલ હોય તેવા ઉમેદવાર જ આન્સર કી ડાઉનલોડ કરી શકશે.