Code

3 July 2013

વધ ઘટની બદલી કરવા બાબત-

વધ ઘટની બદલી વખતે શાળાનુ કુલ મહેકમ ધ્યાને લઇ અને જો વધ થતી હોય તો શાળાના સૌથી જુનિયર શિક્ષકને વધ ઘટની બદલીના નિયમાનુસાઅર વધમા ગણીને તેની બદલી કરવી.