Code

Subscriber For My Blog Update in Email

28 June 2013

પ્રોવીઝનલ મેરીટ યાદી જોવાની તેમજ વાંધા અરજી સ્વીકારવાની મુદત તા.૨/૭/૨૦૧૩ સાંજે ૪.૦૦ કલાક સુધી લંબાવવામાં આવે છે(વાંધા અરજી રવિવાર તા.૩૦/૬/૨૦૧૩ સિવાય સ્વીકારવામાં આવશે..)