Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

6 August 2016

Teachers Online Badli 2016

પ્રાથમિક શિક્ષકોની ઓનલાઇન બદલી કાર્યક્રમ ૨૦૧૬