Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

7 October 2015

Direct Std.12 ni Exam aapo.- ધો.૧૦ પાસ હવે ડાયરેક્ટ ૧૨ ની પરીક્ષા આપો.