ઇશરદાન ગઢવી૧.Maharana Pratap
 ૨.hanuman chalisa
 ૩.jogidas khuman
 ૪.Anjani no jayo
 ૫.Lok Sahitya
 ૬.Sorath ni Rasdhara -1
 ૭.Shiv Mahima
 
8.Hamirji Gohil
૯.Maa ni mamta
 ૧૦.veer Ras ni Vat
 ૧૧ .Krushna Sudama
 ૧૨.Natha Modhvadiya
 ૧૩.Hothal Padamni ane Odho jam
 ૧૪.Bhishma Pratigya
 ૧૫.Savaj nu Daan