Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

18 July 2018

TAT વિભાગ.૨(અ) હિન્દી વિષયવસ્તુ MCQ std.10 Hindi

TAT વિભાગ.૨(અ) ૮૦ ગુણ :ધોરણ ૧૦ હિન્દી(પ્રથમ ભાષા) ના પાઠ્યપુસ્તકના બધા એકમમાંથી તારવેલા MCQ પ્રશ્નો | આ વિડીયોની મદદથી ઓછા સમયમાં આખા પુસ્તકના બધા પાઠના વિષયવસ્તુ પર નજર કરી શકશો.જુઓ આ વિડીઓ