Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

9 June 2018

માસિક આયોજન ૨૦૧૮-૧૯ | Monthly Planing std.1 to 8 New

વર્ષ ૨૦૧૮ - ૧૯ નું ધોરણ ૧ થી ૮ નું વિષયવાર અને માસવાર આયોજન અહી મુકવામાં આવ્યું છે.જેમાં તાજેતરમાં આ વર્ષથી બદલાયેલ ગણિત અને વિજ્ઞાનના નવા પાઠ્યક્રમને આવરી લેવાયો છે.આશા છે આપ સૌને ગમશે. અન્ય શિક્ષક મિત્રોને શેર કરશો .