Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

18 July 2017

ગણિત Video : સરાસરી |સરેરાશ |Average

ગણિત: આપેલ સંખ્યાઓની સરાસરી કેવી રીતે શોધી શકાય ? સરળ રીત સાથે  ગુજરાતીમાં વિડીયો જુઓ -શેર કરો.