Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

21 May 2017

ગુજરાતી વ્યાકરણ ક્વિઝ -2 |Quiz Useful For GPSC/PSI/TET/TAT/HTAT/TALATI

ગુજરાતી વ્યાકરણનું આપનું જ્ઞાન ચકાસો અને આગળની જરૂરી લાગતી તૈયારીનું આયોજન કરો.