Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

20 August 2016

Full Form name of Education Related - ટૂંકાક્ષરી નામનું પુરૂ નામ જાણો

શિક્ષકો અને શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે ઉપયોગી એવી આ ફાઇલ ,જેમાં ૫૦ થી વધુ ટૂંકાક્ષરી નામના પૂરા નામ આપેલા છે.