Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

7 May 2016

Smart School Project - શિક્ષકોની તાલીમ

સ્માર્ટ સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત શિક્ષકોની તાલીમ બાબત તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ થયેલ પરિપત્ર -
બીજાથી ચોથા તબક્કાની બાર દિવસીય નિવાસી તાલીમ - GR PDF Download