Code

" TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

7 May 2016

Smart School Project - શિક્ષકોની તાલીમ

સ્માર્ટ સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત શિક્ષકોની તાલીમ બાબત તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ થયેલ પરિપત્ર -
બીજાથી ચોથા તબક્કાની બાર દિવસીય નિવાસી તાલીમ - GR PDF Download