Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

17 May 2016

HSC SCIENCE SEMESTER 4 RESULT

ધોરણ ૧૨ સાયન્સ સેમેસ્ટર ૪ નું પરિણામ આજે ૦૪.૦૦ P.M.વાગ્યા પછી જાહેર થશે.જે અહિં નીચે આપેલ વેબસાઇટ પર ૦૪.૦૦ વાગ્યા પછી ક્લિક કરી જોઇ શકશો.