Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

9 May 2016

EBC 10 % અનામત સર્ટી

રજીસ્ટર્ડ થયેલી બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-૨૦૧૬ માં બિનઅનામત કક્ષાના આર્થીક રીતે નબળા વર્ગો ના ઉમેદવારો આવક અંગેનું / ક્રીમીલીયરનું પ્રમાણ પ્રત્ર મેળવી તારીખ 06.06.2016 સુધીમાં અરજી કરી શકશે. ( ભરતી વેબસાઇટ પરથી