Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

12 March 2016

HSC ક્મ્પ્યૂટર અધ્યયન MCQ પ્રશ્નપત્ર

ધોરણ ૧૨ (સામાન્ય પ્રવાહ) માટે ક્મ્પ્યૂટર અધ્યયન વિષયની બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી માટે 100 MCQ પ્રશ્નોના ૦૨ પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ કરો.સૌજન્ય : તેજસભાઇ ઠક્કર